Archive

Posts Tagged ‘nippon foundation’

HỖ TRỢ VÀ NHẬN SỰ HỖ TRỢ TRONG THAM VẤN ĐỒNG CẢNH

18/12/2011 Leave a comment

Ý nghĩa sâu sắc của nội dung “Chương trình sống độc lập – Independent Living Program ILP)” và “Hỗ trợ và Nhận sự hỗ trợ” là một trong các phần chủ chốt của khoá Tham vấn đồng cảnh được tổ chức vào ngày 16-18/12/2011, dưới sự tài trợ của Nippon Foundation và Hiệp hội chăm sóc con người Nhật Bản (Human Care Association), do dự án Sống độc lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thực hiện. Sự có mặt của 15 anh chị khuyết tật, một số là thành viên cũ, còn lại là những người lần đầu tiên tìm hiểu khái niệm Tham vấn đồng cảnh, đã thắt chặt mối dây liên kết tình bạn giữa những người có hoàn cảnh giống nhau.

Read more…

Advertisements