Archive

Archive for the ‘VIDEO CLIPS HOẠT ĐỘNG’ Category

HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG – EXPERIENCE SHARING WORKSHOP

27/07/2011 Leave a comment

Advertisements

HỌC LÀM VIỆC NHÓM QUA HOẠT ĐỘNG DàNGOẠI

21/07/2011 Leave a comment

Xe buýt tiếp cận cho người khuyết tật

21/06/2011 Leave a comment

THKyNangHoTroChoNKT_phan2

21/06/2011 Leave a comment

Hội thảo sống độc lập cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

21/06/2011 Leave a comment

Dịch vụ hỗ trợ NGƯỜI KHUYẾT TẬT của drd – PA

21/06/2011 Leave a comment

NGƯỜI KHUYẾT TẬT TÌM THẤY NIỀM TIN Ở CHÍNH MÌNH QUA THAM VẤN ĐỒNG CẢNH

11/01/2011 Leave a comment